Golden Visa

Νομικό πλαίσιο

Η Θεώρηση Μακράς Διάρκειας (εθνική θεώρηση − Visa D) εί­ναι η εξουσιοδότηση που χορηγείται από τις αρμόδιες ελληνι­κές αρχές για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια για διάστημα που υπερβαίνει τις 90 ημέρες και μπορεί να ανέλθει έως τις 365 ημέρες, βάσει των αντίστοιχων, για το καθεστώς διαμονής πολιτών τρίτων χω­ρών, εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων ή το ενωσιακό δίκαιο.

Η Άδεια Διαμονής είναι η εξουσιοδότηση που χορηγείται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για τη νόμιμη διαμο­νή πολιτών τρίτων χωρών εντός της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονι­σμός (ΕΚ) 1030/02 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει). Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες αδειών διαμονής και διάφοροι τύποι αδειών σε κάθε κατηγορία. Τα δικαιώματα απασχόλησης εξαρτώνται από τον τύπο της άδειας που εκδίδεται.

Η νομική βάση του συγκεκριμένου προγράμματος (είσοδος και διαμονή για επενδυτική δραστηριότητα) βρίσκεται στο Άρθρο 16 του Νόμου 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ­θηκε από το Άρθρο 8 (παρ. 21) του Νόμου 4332/2015 και το Άρθρο 84 (παρ. 1 έως 6) του Νόμου 4399/2016.

Δικαίωμα εισόδου και μόνιμη άδεια διαμονής, στο πλαίσιο αυ­τού του προγράμματος, χορηγείται:

α) σε πολίτες τρίτων χωρών που προτίθενται να πραγματο­ποιήσουν επένδυση στην Ελλάδα (επενδυτές), είτε προσωπι­κά, είτε μέσω νομικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό σχέδιό τους πληροί τους όρους που θέτει το νομι­κό πλαίσιο, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

β) σε πολίτες τρίτων χωρών, στελέχη εταιρειών, που συμμε­τέχουν στην υλοποίηση ή και τη λειτουργία του περιγραφόμε­νου επενδυτικού σχεδίου (ανώτερα και μεσαία διοικητικά στε­λέχη ή ειδικοί απαραίτητοι για το σχέδιο). Η ανωτέρω διάταξη για τους πολίτες τρίτων χωρών, στελέχη εταιρειών, ισχύει επίσης, με τα ίδια προαπαιτούμενα, και για τις ημεδαπές επι­χειρήσεις που ήδη λειτουργούν και υλοποιούν νέα επένδυση.

Επιτρέπεται να εκδοθούν μέχρι 10 άδειες για επενδυτές και στελέχη ανά επενδυτικό έργο, αναλόγως του ύψους της επέν­δυσης.

γ) σε μέλη της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, όπως περι­γράφεται ανωτέρω, στα οποία χορηγείται άδεια διαμονής και συγκεκριμένα:

- στο/στη σύζυγο,

- σε άγαμα τέκνα των συζύγων, τα οποία είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών,

- σε άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή της/του ετέρου των συ­ζύγων κάτω των 21 ετών, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτόν, για δε τα τέκνα της/του ετέρου των συζύγων σε αυτήν/αυτόν,

- σε ανιόντες α΄ βαθμού συγγενείας των συζύγων.

Στα εν λόγω μέλη της οικογένειας χορηγούνται άδειες διαμο­νής για οικογενειακή επανένωση, οι οποίες δεν περιλαμβά­νουν το δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση.

Το κόστος για την έκδοση εθνικής θεώρησης εισόδου είναι €180.

Το κόστος για την έκδοση πενταετούς άδειας διαμονής ή την ανανέωσή της είναι €500.

Η αίτηση γίνεται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος.

Γιατί να επιλέξω την Ελλάδα για την απόκτηση της Golden Visa ?

Ο μεταναστευτικός νόμος της Ελλάδας φαίνεται να αποδεικνύεται από τους πιο ευνοϊκούς και οικονομικούς της Ε.Ε. Με την αγορά ακινήτου με ελάχιστη τιμή πώλησης 250.000€ (με ατομική ή συλλογική αίτηση) παράγεται δικαίωμα υπηκοότητας στη χώρα μας και συνεπώς και στις χώρες της Ε.Ε. λόγω ενιαίας βίζα της ζώνης Schengen (πρόκειται για Ευρωπαϊκή visa δηλαδή). Επιπρόσθετα δημιουργείται δικαίωμα ενοικίασής του. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί.

Η στιγμή για απόκτηση ακινήτου στη χώρα μας είναι κατάλληλη λόγω δεδομένων της αγοράς, τα οποία ευνοούν τις τιμές πώλησης και τους επενδυτές – αγοραστές.

Σημαντικός παράγοντας για μία τέτοια κίνηση είναι και ο τρόπος διαβίωσης στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, το κλίμα, η φιλοξενία, οι ανθρώπινες σχέσεις, το περιβάλλον, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ο πολιτισμός, η γαστρονομία καθώς και το πλήθος επιλογών για εκδρομές και διακοπές σε κοντινή απόσταση συνηγορούν σε μία ποιότητα ζωής αυξημένου επιπέδου.

Υπηρεσία

Η Dovas Real Estate αναλαμβάνει να σας κατευθύνει με επαγγελματισμό και επάρκεια στην κατάλληλη επιλογή ακινήτου ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Επιπλέον σας βοηθάμε στην διεκπεραίωση διαδικασιών που είναι απαραίτητες, ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα η αγορά.

Υπηρεσίες