Μεταβίβαση Ακινήτου

Δαπάνες Μεταβίβασης Ακινήτου

Την αγορά ενός ακινήτου συνοδεύουν πρόσθετες δαπάνες που επιβαρύνουν την πραγματική αξία του ακινήτου. Οι δαπάνες αυτές είναι οι ακόλουθες:

1. Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου.

2. Ο φόρος υπέρ των ΟΤΑ.

3. Τα συμβολαιογραφικά έξοδα

4. Τα δικηγορικά έξοδα.

5. Τα μεσιτικά έξοδα. Κατόπιν συμφωνίας.

 

Δικαιολογητικά Μεταβίβασης Ακινήτου

Ο πωλητής χρειάζεται από την εφορία:

1. Τον τίτλο κτήσης του ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής του.

2. Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου με την δήλωση του μηχανικού που το συνέταξε.

3. Υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος θεωρημένη απ’ την ΔΟΥ στην οποία υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματός του.

4. Υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος θεωρημένη από την ΔΟΥ εισοδήματός του, ότι έχει συμπεριλάβει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο στο έντυπο Ε-9.

5. Αν ο τίτλος κτήσης του είναι κληρονομιά, γονική παροχή, προίκα, ή δωρεά απαιτούνται ανάλογα πιστοποιητικά για τη μη οφειλή του αντίστοιχου φόρου (κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς).

6. Βεβαίωση από τον Δήμο στον οποίο υπάγεται το ακίνητο, ότι δεν οφείλεται για το συγκεκριμένο ακίνητο τέλος ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με το Ν. 2130/1993.

7. Πιστοποιητικό από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα όπου ανήκει το ακίνητο ότι έχει υποβληθεί από τον μεταβιβάζοντα δήλωση ιδιοκτησίας.

8. Ασφαλιστική ενημερότητα από το αρμόδιο ΙΚΑ σε περίπτωση που το ακίνητο έχει κτιστεί εντός της τελευταίας δεκαετίας ή ο πωλητής ασκεί επάγγελμα επιτηδευματία, ελεύθερου επαγγελματία ή συμμετέχει σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.

9. Βεβαίωση απ’ τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδας, ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση του Ν. 2308/85 για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή κτηματογραφικό απόσπασμα.

10.  Επικυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας ή/και υπεύθυνη δήλωση ανάλογα με το έτος ανέγερσης του ακινήτου (πριν ή μετά το 1983).

11.  Άδεια του Νομάρχη 1892/1990 αρ. 29 , σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε παραμεθόρια περιοχή.

12.  Αν πρόκειται για αγροτεμάχιο κείμενο εντός περιοχής που λειτουργεί οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β), απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου γραφείου Τ.Ο.Ε.Β ότι δεν οφείλονται εισφορές αρδευτικών τελών.

13.  Μόνο για αγοραπωλησίες: Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) για κτίσματα άνω των 50 τ.μ.

 

*Φόρος Υπεραξίας
Από την 1/1/2015 έως την 31/12/2016 δεν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας για τους πωλητές ακινήτων, σύμφωνα με την παραγρ. 33 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 90 του Ν. 4316/2014.

 

Τι χρειάζεται ο αγοραστής:

1. Ο αγοραστής, αφού εξασφαλίσει την υπογραφή του πωλητή, πρέπει να καταθέσει σε τρία αντίτυπα τη δήλωση φόρου μεταβίβασης.

2. Αν ο αγοραστής πρόκειται να αποκτήσει πρώτη κατοικία, κατά την υπογραφή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης πρέπει να υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 (ότι δεν έχει πάρει άλλη φορά φοροαπαλλαγή για απόκτηση πρώτης κατοικίας, ότι δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε άλλο σπίτι ή διαμέρισμα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση αρτιότητας με τοπογραφικό από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο ). Ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται επί του τιμήματος που αναγράφεται στο συμβόλαιο και καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης.

3. Τέλος, κατά την υπογραφή των συμβολαίων θα κληθείτε να υπογράψετε και άλλες υπεύθυνες δηλώσεις που να αναφέρουν ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, παραλία ή αιγιαλό, καθώς και ότι το ακίνητο δεν πρόκειται να αλλάξει απότομα χρήση μετά την αγορά του κ.λπ.

Υπηρεσίες