Δικαιολογητικά αγοράς ακινήτου

Δικαιολογητικά αγοράς ακινήτου

Ο αγοραστής, εφόσον εξασφαλίσει με μια μικρή προκαταβολή την υπογραφή του πωλητή, χρειάζεται τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να διεκπεραιωθεί η μεταβίβαση του ακινήτου.

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Αποδείξεις πληρωμής του φόρου μεταβίβασης ακινήτου (Φ.Μ.Α.) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Προκειμένου να υπολογιστεί και να καταβληθεί ο φόρος αυτός, ο συμβολαιογράφος πρέπει να έχει συντάξει φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί, σε ειδική δήλωση προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Στην περίπτωση απαλλαγής φόρου για αγορά πρώτης κατοικίας ο αγοραστής θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.:
  1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι δεν έχει τύχει φοροαπαλλαγής για απόκτηση πρώτης κατοικίας στο παρελθόν και ότι δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε άλλο σπίτι ή διαμέρισμα.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης των τελευταίων ετών καθώς και αντίγραφο του εντύπου Ε9 επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ. του εισοδήματός του.
  4. Βεβαίωση αρτιότητας με τοπογραφικό από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες θα αναγράφεται ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό ή παραλία.

Μετά την υπογραφή των συμβολαίων, ένα αντίγραφο κατατίθεται από τον αγοραστή ή το συμβολαιογράφο στο υποθηκοφυλακείο, προκειμένου ο νέος ιδιοκτήτης να αποκτήσει το πιστοποιητικό μετεγγραφής του ακινήτου.

Tags: Υπηρεσίες
Δείτε ακόμα